فرم پیش ثبت نام نمایشگاه Fuelex

فارسی
انگلیسی
حداقل متراژ با تجهیز ۱۲ مترمربع و حداقل متراژ بدون تجهیز ۲۴ مترمربع می باشد.

اطلاعات مسوول تام الاختیار

اطلاعات کتیبه (سر در غرفه)

پیش ثبت نام اولین نمایشگاه جایگاه های سوخت
تکمیل آنلاین فرم